Hoppa till innehåll

Parter

Kihlströms Transport & Lastbilscenter Stockholm Syd AB​, ​556164-3999
Kihlströms Transport & Lastbilscenter Stockholm Norr AB, 556641-4651
(nedan gemensamt kallade ”Leverantören”)

Orgnr:Företagsnamn:
Gatuadress:Postadress:
Mailadress för fakturor:Telefonnummer:

(nedan ”Kunden”)

Allmänna villkor

 1. Bakgrund
  1. Leverantören är bl.a. en fullserviceverkstad som utför reparationer och service på fordon, främst transportfordon
  2. Parterna har genom detta avtal överenskommit om villkoren för utförande av dessa arbeten på kredit.
  3. Behandling av personuppgifter sker enligt leverantörens policy som finns bland annat på www.kihlstroms.se
 2. Beställning
  1. Beställning av Kunden sker skriftligen, per telefon och/eller genom inlämning av aktuellt fordon till Leverantören.
  2. Beställning kan ske av Kundens ställföreträdare, anställda eller andra representanter för Kunden.
  3. Den som lämnar in fordon tillhörande Kunden till Leverantören har rätt att göra beställningar – inklusive tilläggsbeställningar – avseende service och/eller reparationer på Kundens fordon för Kundens räkning.
 3. Uppdrag, utförande och garanti
  1. Skyldighet för Leverantören att utföra ett uppdrag åt Kunden föreligger först efter att en beställning har accepterats.
  2. Leverantören ska utföra uppdraget fackmässigt och enligt träffad överenskommelse.
  3. Garanti på utfört uppdrag lämnas i första hand enligt Iveco samt Fiats villkor och i andra hand enligt MRF:s reparationsvillkor som gäller från var tid till annan, i den mån dessa villkor inte strider mot detta ramavtal eller annan träffad överenskommelse mellan parterna.
 4. Pris och betalning
  1. Ersättning sker enligt Leverantörens vid beställning aktuell prislista.
  2. Kunden ges eventuella rabatter enligt separat överenskommelse. Eventuella rabatter bestäms utifrån kundens historiska omsättning från år till år, rabatt regleras ej av detta kreditavtal.
  3. På förfrågan från Kunden ska Leverantören upplysa om aktuella priser och lämna kostnadsförslag.
  4. Kunden ska erlägga betalning senast tio dagar efter fakturadatum. Betalning ska erläggas till på fakturan angivet konto.
  5. Vid dröjsmål med betalningen utgår dröjsmålsränta motsvarande referensräntan med tillägg för åtta procentenheter.
  6. Leverantören har rätt att ta ut lagenlig påminnelseavgift vid påminnelse och inkassokostnad vid inkassokrav för det fall Kunden är i dröjsmål med betalning.
 5. Undersökningsplikt och godkännande
  1. Innan fordonet hämtas av Kunden, dennes chaufför eller annan representant, är Kunden skyldig att undersöka det av Leverantören utförda uppdraget.
  2. Om Kunden hämtar bilen från Leverantören har denne därigenom godkänt de moment som vidtagits på fordonet. På förfrågan från Kunden ska Leverantören utan dröjsmål upplysa om vidtagna moment.
 6. Fel, ansvar och reklamation
  1. Kunden ska skriftligen reklamera fel på kvaliteten i utförda arbeten eller levererade reservdelar, inom skälig tid efter det att denne märkt eller borde ha märkt felet.
  2. För det fall giltig reklamation har gjorts, ska vid fel på leverans enligt detta avtal, som beror på Leverantören, denne inom skälig tid antingen avhjälpa felet i enlighet med gällande garantivillkor eller göra omleverans, Leverantörens rätt till ersättning påverkas inte negativt av eventuell reklamation som i istället ska avhjälpas enligt ovan.
  3. I den mån Kunden har någon invändning mot av Leverantören utställd faktura avseende annat än vad gäller utförda moment som godkänts genom hämtningen av fordonet, ska skriftlig reklamation ske inom åtta (8) dagar efter mottagandet, varefter Leverantören ska pröva om i fakturan angivna priser överensstämmer med Leverantörens prislista med eventuella rabatter.
  4. Ersättning för indirekt förlust, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, utgår inte vid fel på eller dröjsmål i leverans enligt detta avtal.
 7. Avtalstid
  1. Detta avtal träder i kraft från den dag när båda parter skrivit på detta avtal och gäller tillsvidare med tre (3) månaders uppsägningstid.
 8. Förtida upphörande på grund av kontraktsbrott
  1. Vardera parten äger säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet. Uppsägning ska göras utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas blivit känd för den drabbade eller han borde ha vunnit kännedom om den.
 9. Meddelanden
  1. Reklamation och andra meddelanden ska ske genom bud/representant, brev, rekommenderat brev, mejl, sms eller per telefon enligt parternas senast kända kontaktuppgifter.
  2. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: Om avlämnat genom bud/representant: vid överlämnandet, om avsänt med brev eller rekommenderat brev: två (2) dagar efter avlämnande för postbefordran, om avsänt via mejl: vid bekräftelse av mottagande från mottagaren, när automatiskt leveranskvitto erhållits eller leveransen har skett enligt vad som konstaterats på annat sätt, om avsänt via sms: vid bekräftelse av mottagande från mottagaren, när automatiskt leveranskvitto erhållits eller leveransen har skett enligt vad som konstaterats på annat sätt, om meddelande skett per telefonkontakt med den andra parten: vid telefonsamtalets avslut.
 10. Force majeure
  1. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, utebliven eller försenad leverans från underleverantör som parten rimligen inte kunnat råda över, blockad, brand, krig, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning.
  2. Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska utan dröjsmål underrätta andra parten därom.
 11. Ändringar och överlåtelse
  1. Ändringar av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna.
  2. Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal utan den andra partens skriftliga godkännande.
 12. Fullständig reglering
  1. Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal.
 13. Tvist
  1. Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.
 14. Underskrifter

Firmatecknares underskrift

Ort & datum:
Signatur:
Namnförtydligande:

När du har signerat kan du antingen

– lämna dokumentet till vår personal
– posta det till: Kihlströms Transport & Lastbilscenter, Smista Alle 19, 141 72 Segeltorp
– maila skannat dokument till catarina@kihlstroms.se